Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Vanjski izvođači radova - Zakonski i ostali zahtjevi

20.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.11.1.2 Vanjski izvođači radova – Zakonski i ostali zahtjevi

Željka Lalić, struč.spec.ing.sec.

Prije početka izvođenja radova, vanjski izvođač radova, obvezan je sklopiti ugovor sa investitorom radova u kojem se definiraju sve obveze naručitelja i izvođača radova, i koji stupa na snagu obostranim potpisom ugovornih strana.

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18), između ostalog, definira djelatnosti u vezi sa zaštitom na radu, projektiranje i izvođenje radova, obveze i odgovornosti u fazi projektiranja, privremeno i zajedničko radilište, usklađivanje radova i koordinatora zaštite na radu tijekom projektiranja i građenja.

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), uređuje projektiranje, građenje, uporabu i održavanje građevina te provedbu upravnih i drugih postupaka s tim u vezi radi osiguranja zaštite i uređenja prostora u skladu s propisima koji uređuju prostorno uređenje te osiguranja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta propisanih za građevine ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i posebnim propisima.

Prijava početka izvođenja radova

Izvođenje radova sukladno Zakonu o zaštiti na radu, u obvezi su najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova, prijaviti tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada u skladu s provedbenim propisom:

Poslodavac (vanjski izvođač radova) koji sam obavlja radove, dostavlja prijavu

Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izvode radovi, obvezan je najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova na privremenom radilištu, na kojem će radovi trajati duže od pet dana i na kojem će radove izvoditi dva ili više izvođača, dostaviti prijavu.

Prijava početka izvođenja radova na gradilištu koja sadrži podatke navedene u Dodatku III. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018), dostavlja se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu u slučaju:

izvođenja posebno opasnih radova iz Dodatka II. Pravilnika, bez obzira na trajanje radova,

kada je predviđeno trajanje radova dulje od 10 dana.

Obveze o prijavi radilišta, odnosno gradilišta ne primjenjuju se kod izvođenja radova kod kojih zbog hitnosti, navedene obveze nije moguće ispuniti.

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), prije početka građevinskih radova, investitor treba podnjeti prijavu nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja.

Ukoliko je predviđeno da na istom mjestu radove izvode dva ili više poslodavca, rad se mora organizirati tako da se pri izvođenju radova ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika drugih poslodavaca i drugih osoba te kako bi se uskladilo obavljanje radova, potrebno je angažirati koordinatora za zaštitu na radu.

Koordinator zaštite na radu tijekom projektiranja i građenja je osoba koja ispunjava uvjete propisane pravilnikom o polaganju stručnog ispita te je imenovana radi ispunjavanja obveza propisanih Zakonom o zaštiti na radu.

Koordinator zaštitie na radu tijekom projektiranja obvezan je tijekom izrade izvedbenog projekta:

koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu i pravila zaštite na radu tijekom projektiranja

izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova prema provedbenom propisu, uzimajući u obzir pravila primjenjiva na pojedinom radilištu, vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na radilištu, koji mora sadržavati i posebne mjere ako su poslovi na radilištu opasni radovi prema provedbenom propisu.

Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova obvezan je tijekom građenja:

koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili u slijedu

koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova

izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu

osigurati suradnju i uzajamno obavješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika

provjeravati provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti

organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.

Naručitelj je pravna ili fizička osoba u svojstvu investitora, vlasnika građevine, koncesionara ili druge osobe u čije ime se projektira odnosno izvodi građenje,

Izvođač je pravna ili fizička osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na gradilištu.

Samozaposlena osoba je fizička osoba koja osobnim radom sudjeluje u projektiranju odnosno građenju, osim radnika i osoba na radu.

Projektant, revident, nadzorni inženjer i drugi sudionici u gradnji određeni su posebnim propisom, odnosno Zakonom o gradnji.

Drugi sudionici u gradnji jesu:

investitor

Investitor je pravna ili fizička osoba u čije ime se gradi građevina.

projektant

Projektant je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer.

izvođač

Izvođač je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini.

nadzorni inženjer

Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja, koja ne može biti zaposlenik osobe koja je

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: