Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pružanje prve pomoći - Članak 56. - Obveze poslodavca u vezi s pružanjem prve pomoći

1.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.40 Pružanje prve pomoći - Članak 56. - Obveze poslodavca u vezi s pružanjem prve pomoći

Ivica Orač-Šukelj dipl. ing.


(1) Poslodavac je obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obvezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći. D 8.1. i 8.2

(2) Na svakom radilištu i u radnim prostorijama gdje istodobno radi dva do 50 radnika, najmanje jedan radnik, te još po jedan do svakih sljedećih 50 radnika, mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu.

(3) Broj osposobljenih i imenovanih radnika za pružanje prve pomoći mora odgovarati broju lokacija poslodavca, smjenskom radu te drugim organizacijskim okolnostima kod poslodavca.

(4) Poslodavac je radnicima osposobljenim za pružanje prve pomoći dužan uručiti pisanu odluku o imenovanju za pružanje prve pomoći te obavijestiti sve ostale radnike o radnicima koji su osposobljeni i imenovani za pružanje prve pomoći.

(5) Poslodavac je obvezan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, koji uvijek moraju biti dostupni, označeni i zaštićeni od neovlaštenog korištenja.

(6) Ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra, pravilnikom propisuje postupke pružanja prve pomoći, sredstva, vrstu i količinu sanitetskog materijala koja mora biti osigurana na mjestu rada te način i rokove osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći.


Odredbama ovoga članka se između ostalog u pravni sustav Republike Hrvatske prenose odredbe članka 8. stavka 1.i 2. Okvirne direktive (Direktiva 89/391/EEZ).

Poslodavac ima obvezu organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama u slučaju ozljede na radu ili iznenadne bolesti do preuzimanja ozlijeđenoga od strane hitne medicinske pomoći ili do prijama u zdravstvenu ustanovu. S tim u vezi je obvezan odrediti i osposobiti osobe koje će biti u stanju pružiti prvu pomoć te osigurati sva potrebna sredstva i opremu.

Druga osoba je osoba je osoba koja se po bilo kojoj osnovi rada nalazi na mjestu rada (poslovni suradnik, davatelj usluga i dr.)

Osobe određene za pružanje prve pomoći moraju biti osposobljene te im moraju biti osigurana sredstva i oprema.

Obveza poslodavca u vezi s pružanjem prve pomoći nisu prekršajno sankcionirane zbog toga što je ne pružanje pomoći sankcionirano kao kazneno djelo u Kaznenom zakonu. Obzirom da se prekršajne i kaznene odredbe ne smiju preklapati, ovakvo bi prekršajno sankcioniranje predstavljalo horizontalnu neusklađenost sa Kaznenim zakonom.

Broj osposobljenih osoba potrebnih za pružanje prve pomoći određuje se u odnosu na broj radnika i osoba na radu.

Pravilnik o pružanju prve pomoći donosi ministar nadležan za zdravlje uz suglasnost ministra nadležnog za rad.

Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći provodi Hrvatski Crveni križ i  specijalisti medicine rada.

Odredbama članka 8. točke 10. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine”, broj 71/10), Hrvatski Crveni križ provodi osposobljavanje i obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći te u skladu s točkom 1.2.7. Plana i programa mjera specifične zdravstvene zaštite radnika („Narodne novine”, broj 122/07) edukaciju radnika o pružanju prve pomoći ovisno o štetnostima radnog mjesta provodi tim medicine rada.

Napomena:

Izmjenama Zakona je u članka 56. stavku 2. propisan je minimalni broj osposobljenih radnika za pružanje prve pomoći na način da jedan osposobljeni radnik mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći na mjestu rada gdje istodobno radi dva do 50 radnika, umjesto kao do sada gdje radi dva do 20 radnika.

Nadopunom novih stavaka 3.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: