danas je 11.8.2022

Input:

Primjena odredbi Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada

1.8.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim člankom dajemo prikaz novog Pravilnika o zaštiti za radna mjesta koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 105/2020, te se primjenjuje počevši od 3. listopada 2020. godine

S obzirom na to da je na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijelo navedeni Pravilnik, istim se propisuju minimalni sigurnosni i zdravstveni zahtjevi za mjesta rada, te se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva Vijeća 89/654/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za mjesto rada (prva pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 393, 30. prosinca 1989.).

Također s danom stupanja na snagu novog Pravilnika o zaštiti na radu za radna mjesta prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine, broj 29/13).

 

II. Izuzeća od primjene Pravilnika o zaštiti za radna mjesta

Odredbe navedenoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

  1. transportna sredstva izvan kruga poslodavca, ili mjesta rada unutar transportnih sredstava
  2. privremena radilišta
  3. istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina
  4. ribarske brodove
  5. polja, šume i druga zemljišta koja pripadaju poslodavcu, a nalaze se izvan kruga poslodavca gdje se nalaze građevine

III. Minimalni zahtjevi za mjesta rada

Mjesta rada moraju udovoljavati minimalnim zahtjevima zaštite na radu kako su navedeni u ovom Pravilniku, time da se obveze iz ovoga Pravilnika primjenjuju kada to zahtijevaju mjesta rada, vrsta djelatnosti, određene okolnosti ili rizici.

Iznimno od navedenog, obveze iz ovoga Pravilnika odnose se i na rad kod kuće na izdvojenom mjestu rada u onoj mjeri u kojoj ih je moguće osigurati u odnosu na osnovnu namjenu stambenog prostora i u skladu s prirodom poslova i veličinom rizika za poslove koje radnik obavlja u tom prostoru za poslodavca.

Međutim, što se tiče izdvojenog mjesta rada u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, mjesta rada moraju udovoljavati minimalnim zahtjevima u skladu s prirodom poslova i veličinom rizika za poslove koje radnik obavlja u tom prostoru za poslodavca.

IV. Opći zahtjevi za mjesta rada

Poslodavac je dužan u svrhu zaštite na radu, osigurati da:

  1. su prometni putovi do nužnih i drugih izlaza stalno prohodni
  2. se mjesta rada, s pripadajućom opremom i uređajima redovito održavaju, a utvrđeni nedostaci odmah otklone
  3. se mjesta rada, oprema i uređaji redovito čiste do primjerene higijenske razine, a posebno uređaji za provjetravanje i pripremu zraka,
  4. se sigurnosna oprema i uređaji namijenjeni za sprječavanje ili smanjivanje rizika redovito održavaju i provjeravaju.

Na mjestima rada na kojima su prisutne fizikalne, kemijske i biološke štetnosti, radnici moraju biti zaštićeni od njihovog štetnog djelovanja, time da je mjesta rada potrebno ergonomski prilagoditi radnicima.

V. Obavješćivanje i savjetovanje s radnicima

Radnici odnosno njihovi predstavnici moraju biti obaviješteni o svim mjerama sigurnosti i zaštite zdravlja na mjestu rada, koje poslodavac poduzima u skladu Pravilnikom o zaštiti na radu za radna mjesta i Zakonom o zaštiti na radu.

Međutim, što se tiče savjetovanja, poslodavac je dužan savjetovati se s radnicima odnosno njihovim predstavnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, o svim