Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Poslovi s posebnim uvjetima rada - Članak 36. - Obveze poslodavca u vezi s poslovima s posebnim uvjetima rada

1.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.20 Poslovi s posebnim uvjetima rada - Članak 36. - Obveze poslodavca u vezi s poslovima s posebnim uvjetima rada

Ivica Orač-Šukelj dipl. ing.


(1) Poslodavac ne smije dopustiti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radniku koji ne ispunjava uvjete propisane posebnim propisom iz stavka 6. ovoga članka, odnosno posebnim propisom za te poslove.

(2) Osobu s kojom namjerava sklopiti ugovor o radu za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, poslodavac upućuje na pregled specijalistu medicine rada, uputnicom koja sadrži podatke o naravi ili vrsti poslova i drugim okolnostima od utjecaja na ocjenu njezine sposobnosti za obavljanje tih poslova i mogućeg utjecaja štetnosti s mjesta rada na zdravlje radnika.

(3) Poslodavac je obvezan radnika koji obavlja poslove s posebnim uvjetima rada ponovno uputiti na pregled prije isteka roka utvrđenog propisom iz stavka 6. ovoga članka ili kada to ocijeni specijalist medicine rada.

(4) Poslodavac ne smije dozvoliti radniku da obavlja poslove s posebnim uvjetima rada ako ga ponovno ne uputi na pregled u roku u kojem je to bio obvezan učiniti ili ako radnik odbije pristupiti pregledu na koji ga je uputio.

(5) Na izdvojenim mjestima rada u smislu općeg propisa o radu ne mogu se obavljati poslovi s posebnim uvjetima rada.

(6) Ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra, pravilnikom propisuje poslove s posebnim uvjetima rada i uvjete koje moraju ispunjavati radnici koji obavljaju te poslove.


Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi pri čijem obavljanju radnik koji radi na tim poslovima mora, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati propisane posebne uvjete koji se odnose na dob, stručnu osposobljenost, zdravstveno stanje, odnosno psihičku sposobnost.

Za obavljanje poslova koji su određeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada važećim odredbama posebnih propisa (kao npr. određeni poslovi u željezničkom, zračnom i cestovnom prometu, zdravstvu, šumarstvu, građevinarstvu, industriji itd.), radnici moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama posebnih propisa. Radnik koji obavlja više poslova za koje su određeni posebni uvjeti mora ispunjavati posebne uvjete propisane za svaki posao.

Određene poslove ne možete se utvrditi kao poslove s posebnim uvjetima rada ako isti nisu obuhvaćeni Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada te određene poslove nije moguće utvrditi kao poslove s posebnim uvjetima rada samo na temelju procjene rizika niti proširivati zahtjeve u odnosu na zahtjeve koji su propisani navedenim Pravilnikom, ali poslodavac možete u odnosu na sve poslove i s njima povezane rizike postupati u skladu s odredbama članka 63. i 64. Zakona o zaštiti na radu.

Budući da je većina zahtjeva vezano za poslove s posebnim uvjetima rada vezana za zdravstveno stanje i psihičke sposobnosti, novi pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada donosit će Ministar nadležan za zdravlje uz suglasnost ministra nadležnog za rad.

Prilikom procjenjivanja poslova s posebnim uvjetima rada u slučaju posebno osjetljive skupine, tj. u vezi trudnih radnica te osoba koje su rodile ili doje, potrebno je uvažavati smjernice o procjeni kemijskih, fizikalnih i bioloških štetnih djelovanja i industrijskih procesa opasnih ili štetnih za sigurnost i zdravlje trudnica, osoba koje su rodile ili doje te treba u odnosu na navedene osobe utvrđivati opasnosti, štetnosti odnosno napora i utvrđivanje da li se radi o trudnica odnosno o osobi koja doji.

Popis poslova s posebnim uvjetima rada obavezni je prilog procjene rizika.

Poslodavac upućuje osobu s kojom namjerava sklopiti ugovor o radu za obavljanje poslova s posebnim uvjetima na prethodni pregled u skladu s Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti („Narodne novine”, broj 70/10). Ovim pravilnikom se utvrđuju poslovi na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova, način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, sadržaj i način izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti te druga pitanja važna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika.

Radnika koji obavlja poslove s posebnim uvjetima rada ponovno je potrebno uputiti na pregled prije isteka utvrđenog roka na koji način se želi izbjeći da radnici rade na poslovima s posebnim uvjetima bez dokaza o ispunjavanju potrebnih uvjeta.

Stručne osposobljenost stječe se sukladno propisima iz područja obrazovanja, putem redovnog srednjoškolskog obrazovanje ili putem stručnih usavršavanja odraslih u ustanovama za srednjoškolsko obrazovanje odraslih prema programima potvrđenim od Ministarstva nadležnog za obrazovanje odnosno na drugi način npr. stručni ispit za poslove upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima („Narodne novine”, broj 88/14 i 20/15), polaganje vozačkog ispita prema (Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine”, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13 , 158/13, i 092/14, 64/15, 89/15 i 108/17).

Neovisno o navedenom stručnom osposobljavanju, svaki radnik mora također biti osposobljen za rad na siguran način te u skladu s odredbom članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac treba osposobljavanje za rad na siguran način provesti tako da radnika

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: