danas je 11.8.2022

Input:

Promjene koje donosi novi Pravilnik o ovlaštenjima Za obavljanje poslova zaštite na radu

28.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim člankom prikazujemo promjene koje donosi novi Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, čijim će donošenjem prestati važiti dosadašnji Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine, br. 50/19).

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike provodi od 11. ožujka do 10. travnja 2022. godine javno savjetovanje o prijedlogu novog Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu te je nužno istaknuti promjene koje donosi navedeni Pravilnik, jer se radi o propisu koji direktno utječe na obavljanje poslova zaštite na radu od strane pravnih i fizičkih osoba koje posjeduju ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu izdana od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Obzirom da na temelju Zakona o zaštiti na radu ministarstvo namjerava donijeti navedeni Pravilnik, istim se propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni za obavljanje poslova zaštite na radu, postupak izdavanja, poništavanja i ukidanja ovlaštenja, stručni nadzor nad obavljanjem poslova za koje je dano ovlaštenje, unos i ažuriranje podataka te izvješća koje ovlaštene osobe putem Informacijskog sustava zaštite na radu dostavljaju ministarstvu nadležnom za rad, stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenim osobama te obveze i način evidentiranja ovlaštenja.

Vrste poslova zaštite na radu

Poslovi zaštite na radu za koje se izdaje ovlaštenje su:

  1. obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca
  2. osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način, osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu)
  3. izrada procjene rizika
  4. ispitivanje radne opreme
  5. ispitivanja fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških čimbenika u radnom okolišu.

Poslodavac može obavljati navedene poslove za svoje potrebe bez ovlaštenja i to prema uvjetima koji su propisani propisima zaštite na radu, s time da može obavljati poslove osposobljavanja za zaštitu na radu i izrade procjene rizika za svoje potrebe bez ovlaštenja, ako da ima zaposlenog stručnjaka zaštite na radu. 

Iznimno, poslodavac koji nema zaposlenog stručnjaka zaštite na radu može za svoje potrebe za procjenjivanje i dokumentiranje procjene rizika koristiti interaktivne internetske alata (OiRA – Online interactive Risk Assessment) koji se odnose na poslove u određenim zanimanjima ili djelatnostima, kada su za pojedine poslove ti alati stavljeni na korištenje putem mrežne stranice ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske (http://uznr.mrms.hr/znr/oira-internetska-interaktivna-procjena-rizika/).

 

Uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu

Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu (obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, osposobljavanje za zaštitu na radu), ako ima zaposlenu osobu s najmanje završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem odnosno najmanje završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, time da navedena  osoba mora biti stručnjak zaštite na radu s položenim općim i posebnim dijelom stručnog ispita s najmanje dvije godine radnog iskustva u području zaštite na radu te zaposlena na najmanje pola radnog vremena.

Fizičkoj osobi koja kao nositelj ovlaštenja sama obavlja prethodno navedene poslove može se izdati ovlaštenje ako ima najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno najmanje završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, te ako je stručnjak zaštite na radu (opći i posebni dio